je li tehnika bit današnje znanosti?

Dok je niz filosofa umanjio sablazan slavne Heideggerove formulacije ”znanost ne misli” (vidi ulomak) upućujući na bitnu razliku između pozitivnog/egzaktnog/”jednotračnog” mišljenja (H. kaže ”računanja”) unutar znanosti i filosofskog mišljenja u odmaku, ipak ne možemo prečuti daljnju sablazan koju izaziva  Heideggerovo pojašnjenje te misli – naime, to da ”današnje znanosti spadaju u područje biti moderne tehnike i samo tamo”.

Kako na to reagira jedan prirodoslovac? Prigogine je sagledava u poglavlju knjige naslovljenom ”raz-obličeni svijet”, za čiji je motto uzeo slavni navod: ”May God us Keep From Single Vision and Newton’s Sleep”. William Blake je, dakle, već 1802. u prirodnim znanostima vidio ”jedno-tračnost”, a od tada se množe slični izrazi skepse spram ”znanstvenog progresa”.

Znanost se u tom kontekstu pojavljuje kao strano tijelo unutar kulture [i prirode, op. d.], čiji kancerozni rast prijeti razaranjem cjelovitosti života. Treba li znanošću vladati, zagospodariti njezinim razvojem ili se pak predati njezinoj vlasti i dopustiti da nas uništi pitanje je života ili smrti. Za jedva 150 godina znanost je od izvora inspiracije postala prijetnja. I to ne samo prijetnja fizičkoj egzistenciji čovjeka, već, još podmuklije, prijetnja da se razore sva znanja i u kulturno pamćenje najukorijenjenije tradicije i iskustva. Na optuženičkoj klupi ne nalazi se pojedini tehnički promašaj nekog znanstvenog dostignuća, već sam ”znanstveni duh”…

Danas se uvriježio stav da znanost skida veo čari sa svijeta. Sve što postane njezinim predmetom nepovratno biva svedeno tek na jedan od slučajeva primjene općih zakona lišenih pojedinačnog interesa. Ono što je za generacije bio izvor radosti ili čuđenja raspline se i na sam njezin dodir…

Još jedna tema, dominacija, prepliće svoje odjeke s razobličavanjem svijeta. Svijet s koga su skinute čari istovremeno je svijet kojim je moguće upravljati… Samim tim što svijet smatra podvrgnutim nekoj univerzalnoj teorijskoj shemi kojom raznolikost njegovih bogatstava svodi na suhoparnu primjenu općih zakona, znanost se nadaje kao instrument kontrole i dominacije. Čovjek, stranac u svijetu, postavlja se kao njegov gospodar.

U ovaj se okvir uklapaju više nego opasne Heideggerove teze… Uspostavljanje znanosti i tehnike koje se, prema Heideggeru, danas razmahalo planetarnim razmjerima … ne podrazumijeva da je sporno pojedino tehničko ostvarenje. On se pita o biti tehnike, o tehničkoj dimenziji čovjekova uklapanja u prirodu. Ne uznemirava ga [tek] činjenica da industrijsko zagađivanje ugrožava život u Rajni, već sama činjenica da je rijeka stavljena u službu čovjeka posredujući u pukom proračunu. ”Hidrocentrala je postavljena u riječnu struju Rajne. Ustava izaziva takav pritisak vode da on izaziva turbine da se okreću. To okretanje stavlja u pogon onaj stroj čiji pogonski motori služe ispostavljanju električne struje za koju su postavljene dalekovodne centrale i dalekovodne električna mreža za prijenos električne struje. U području tog međusobno povezanog slijeda (is)postavljanja pojavljuje se i riječna struja Rajne kao nešto (is)postavljivo. Hidrocentrala nije u riječnoj struji Rajne izgrađena kao kakav stari drveni most koji već stoljećima povezuje jednu obalu s drugom. Naprotiv, riječna je struja ustavljena podizanjem elektrane. Riječna je struja, što ona sada kao struja jest, isporučilac vodena pritiska, iz biti elektrane.”

Uspostavljanje znanosti: ne neki pojedinačni problem, nijedna teorija posebno ne zaokuplja Heideggera. Svaka od njih čini tek po jedan dio odjelovljenja globalne zamisli koja prati i sačinjava povijest Zapada. U znanstveniku, a također i tehničkom stručnjaku, počiva želja za moći prerušena u žudnju za spoznajom – već sam njegov pristup stvarima sistematsko je nasilje. U znanosti kao teorijskom nastojanju Heidegger vidi način obraćanja stvarima što ih svodi na ropske predmete izložene dominaciji i nadzoru: “Novovjekovna fizika nije eksperimentalna stoga što namješta aparature za propitivanje prirode, već obratno: eksperiment za propitivanje da li se i kako se javlja tako ispostavljena priroda ispostavlja se stoga što fizika, i to već kao čista teorija, prirodu svodi na to da se predočuje kao neki unaprijed izračunljivi sklop sila.” (Ilya Prigogine)

Nameće se pitanje: nije li čovjek oduvijek (barem donekle) bio ”stranac u prirodi”, ”neukorijenjen”, onaj koji nasiljem uređuje svijet po svojoj mjeri? Doista; ali nikad bez stanovitog straha, iskazanog mnogobrojnim pripovijestima i mitovima u kojima bezmjernost takvog postupanja vodi u tragediju (npr. Prometej, kula Babilonska, itd.). Gdje Heidegger vidi bitnu razliku između smještanja čovjeka u svijet kakvo je svojstveno npr. antici i moderne znanosti i tehnologije? Prigogine voli za znanost reći da je ”dijalog s prirodom”, no naše ispitivanje prirode prije je isljednički ”jednotračno” usredotočeno nego li dijaloški otvoreno.

Na pitanje zašto antika nije došla do egzaktne prirodne znanosti ne može se odgovoriti jednim jednostavnim odgovorom. Određeno svjetlo – naravno, samo s jedne strane – na njega pada u uvidu da antička znanost nije poznavala analitički eksperiment.

Grci su, doduše, bili pažljivi promatrači i oštroumni mislioci, ali očito su neobično zazirali od razlaganja pojava umjetnim, ad hoc izvođenim manipulacijama, i time razaranja cjeline njihovih obličja… Uzimali su u obzir samo ono što se moglo neposredno promatrati u slobodnoj prirodi i što je proizlazilo iz praktičnih predznanstvenih aktivnosti u ratu i miru (iz obrtničke tehnike, također i tehnike oružja). Ali uređaji se nisu, ili su se jedva gradili za svrhe istraživanja…

Duboko usađena i temeljna karakteristika egzaktne prirodne znanosti od 17. stoljeća je to da se pojave koje predznanstveno i svakodnevno susrećemo razlažu na svoje elemente, koji su nam isprva često nevidljivi, te da se iz njih ponovno sastavljaju, u čemu je ujedno sadržana i kritika naivnog osjetilnog opažanja. Upravo na toj konstruktivnoj karakteristici počiva matematički karakter novije fizike.

Iz volje za analizom, koju smo opisali, tek slijedi tendencija prema izgradnji uređaja i njihovoj upotrebi u egzaktnim promatranjima… Antički je čovjek svoje ”modele” za prirodne pojave nalazio u samoj prirodi ili obrtu, on ih – uz iznimku astronomskih modela, ”sfera” – nije proizvodio upravo za znanstvene svrhe.

Izgradnja upotrebljivih znanstvenih uređaja prilično se naglo pojavljuje u 17. stoljeću. Sjetimo se teleskopa i mikroskopa, sata s klatnom, Torricellijeva vakuuma,… Nije slučajno da Galilei, za kojega priroda govori matematičkim jezikom, zagovara metodo resolutivo e compositivo, ništa drukčije nego Descartes… Analitički eksperiment i matematička metoda su međusobno čvrsto povezani i u oboma se izražava konstruktivna tendencija nove prirodne znanosti.

Možda je upravo sam analitički postupak novije matematičke prirodne znanosti koji smo naznačili potaknuo raspravu o ”izazovu” prirodi od strane čovjeka tom znanstvenom metodom koja se čini nužnom posljedicom, ako ne i pretpostavkom moderne tehnike. Heidegger je naglašavao da se priroda i čovjek ”postavljaju” jedno protiv drugoga (on taj ”usudni događaj” zove ”po-stav”), no on to ne promatra kao čovjekovo zasljepljenje i hybris s nužnim tragičnim posljedicama, već tumači kao ”usud bitka” našeg (dakle posve određenog) doba svijeta.

Ali nije lako odrediti granicu na kojoj počinje taj ”izazov” prirodi. Heidegger, na primjer, upotrebu snage vjetra za jedrenje ili vjetrenjače još ne smatra izazovnom, a također ni upotrebu tla u seoskom poljodjelstvu, ali zato (čini se) takvima smatra parni stroj, električnu struju i kemijsko gnojenje iza kojega stoji velika kemijska tehnika. Ali sad se može pitati: u čemu je principijelna razlika?

Bilo koji tehnički dorađen uređaj našeg doba, recimo mlazni avion ili svemirska raketa koja može smjestiti satelit u njegovu orbitu oko Zemlje, ili pak elektronsko računalo (za koje mnogi još i tvrde da može samostalno misliti), … djeluje doista ”izazovno”. I mnoge ne čudi što se čovječanstvu osvećuje obijest koju zapažamo kod pronalazača takvih đavoljih sprava. Čak i ne uzmemo li u obzir vojnu upotrebu i zloupotrebu takvih pronalazaka, treba se plašiti povratnih socioloških učinaka kao nenamjerne posljedice razvijenije strojne tehnike, i ne može se poricati da su oni već nastupili. Ljudi gube svoju slobodu, koju su kroz povijest stekli s toliko truda, da bi se upregnuli u kolektiv i funkcionirali kao ”kotačići” u golemoj socijalnoj mašineriji…

Pitamo li se kako je i zašto došlo do tog razvoja, morat ćemo se okrenuti ulozi matematičkog načina mišljenja. Kao prvo, čini se da je analitičko istraživanje prirodnih fenomena, njihovo razlaganje na jednostavne i stoga u svojim uzrocima pregledne procese, moglo dovesti do konstrukcije tehnički neusporedivo učinkovitijih uređaja nego što je to bilo moguće u staroj, ”izrasloj” kulturi. Bilo je potrebno razoriti i rastvoriti prvotno cjelovite oblike kako bi se postiglo da prirodne sile djeluju prema čovjekovoj volji…

Proboj prema novome na tolikim područjima u 17. stoljeću doista zapanjuje. Pritom ne treba misliti jednostrano na ”kroćenje” velikih prirodnih sila snažnim strojevima, koje tada još uopće nije imalo uspjeha, nego, recimo, na u principu tako jednostavne pronalaske teleskopa i mikroskopa. Jednostavno slaganje leća, čije je djelovanje bilo odavno poznato (povećala su postojala i u antici, a naočale najkasnije od 15. stoljeća), otvorilo je potpuno nepoznate svjetove, prije toga nepoznate mikro- i makro-kosmose. I opet se možemo pitati: jesu li teleskop i mikroskop izazov prirodi, dok povećalo i naočale to (još) nisu? …

Ili uzmimo područje pogonskih motora: odlučujuća nije bila još upotreba prvih parnih crpki u engleskim rudnicima, jer time su se samo ekvivalentno zamijenile životinjska i ljudska tjelesna snaga. No zato su već prve parne lokomotive dovele do pravog prevrata u prijevozu i višestruko povećale brzinu putovanja, što se može usporediti samo s uvođenjem zračnog prometa između kontinenata u naše doba. Jednako je tako i pronalazak parnog broda promijenio cjelokupnu pomorsku tehniku. I jedno i drugo promijenilo je tisućljetne navike i stanja u čiju se nepromjenjivost općenito vjerovalo.

Na takvim primjerima postaje doista vidljivo što Heidegger zove uzajamnim izazovom (”postavljanjem nasuprot”) čovjeka i prirode. Prirodi su otete tajne o kojima se dotad jedva slutilo i oslobođene su njezine goleme skrivene sile (pomislimo samo na električnu struju te danas na nuklearnu energiju atoma), a to tada nužno povratno djeluje na ljude, na njihove navike i društvena stanja. Nije riječ o tome da bi se priroda osvećivala, ali ipak postaje očitom ne neka krivica koja bi se mogla izbjeći nego sudbinska upletenost koja se čini neotklonjivom. (Oskar Becker)

Koliko je god bilo teško uočiti na pojedinačnim primjerima, ipak se čini da razabiremo granicu: u antici čovjekovo djelovanje nastoji naći svoje skladno mjesto u okolišu; s druge strane, čovjek Novog vijeka sebe vidi nasuprot prirodi. Uvijek začuđuje to da kod Grka jedva da nalazimo ikakav pojam subjekta. Tek se u Novom vijeku istodobno uspostavlja čovjek kao subjekt, a nasuprot njemu priroda kao objekt, kao ”objektivno” postojeća. Tematika tehnologije nastavlja se na početke Heideggerovog samostalnog filosofiranja u kojem napušta pojam subjekta (nasuprot kojem bi bili objekti, dok je svijet = skup svih objekata) da bi čovjeka sagledao kao biće koje uvijek već jest-u-svijetu.

Ljudski život nije kakavgod subjekt koji mora izvoditi nekakve majstorije da bi došao u svijet. Tu-bivanje kao bivanje-u-svijetu znači: … ophoditi se sa svijetom; prebivati u njemu na način činjenja, spravljanja, zbrinjavanja, ali i promatranja, propitivanja, promatrajućeg, poredbenog određivanja. (Martin Heidegger)

Usporedno sa shvaćanjem sebe kao subjekta nasuprot kojemu leži svijet neovisno postojećih objekata (od početka Novoga vijeka) započinje objašnjavanje prirode kao nečega nasuprot nas, čime mi možemo po volji raspolagati.

U našem smo dobu potpali pod prevlast znanstvenog predstavljanja koje bez poštivanja … sve svodi na upotrebljivost. Sve se u našem svijetu pretvara u ništa drugo do resurs ili zalihu. Istina, drvodjelci su oduvijek gradili stolove za neku svrhu, kao što su stočari zbog određenog razloga stoku vodili radije ovdje nego tamo. No, u naše se doba … Zemlju više ne poštuje kao nju samu, nego … [ju] se svodi na rudarsko područje. (Kao što se jedan švicarski ljevičarski aktivist jednom našalio, zemlja u Zürichu sada postoji samo da bi spriječila banke od propadanja u središte Zemlje i rastapanja.) Rajna više nije tajanstvena rijeka o kojoj pišu Hölderlinove pjesme, nego je (kako to Heidegger urnebesno kaže) Rajna sada ”lokacija spremna za razgledanje izletnicima koje tamo ispostavlja neka turistička industrija”. Poljoprivreda više nije ono što je bila, nego je mehanizirani biznis uzgoja… Ali, gdje taj sustav svrsishodnosti dolazi do kraja? U modernoj tehnologiji taj lanac nikad ne dolazi do kraja. Nema svrhe; … tehnologija postoji radi tehnologije, hraneći u beskraj samu sebe… I nisu samo neživi objekti postali resursima, nego i ljudi. Svi smo svedeni na status nerafinirane nafte ili ugljena. To je istina ne samo kad nas se istrjebljuje u logorima smrti ili bombardira masovno proizvedenim bombama, nego čak i kad se s nama naprosto postupa kao s brojevima od strane činovnika, promičbe ili vojske.

Sve to stavljanje zaliha ima samo jedan cilj: postupati sa svime kao s resursom. Taj sustav postavljanja nije sačinjen od svih pojedinačnih ljudskih svrha, nego je nešto dublje od toga svega… To postavljanje je bit tehnologije. Većina ljudi vjeruje da je moderna tehnologija sačinjena od strojeva, dok su zapravo strojevi načinjeni samo da bi služili tom postavljanju. Stroj nije tek učinkovitija zamjena za ranije alate. Ti su alati spadali na neko određeno mjesto. Nasuprot tome strojevi su raskopali sva mjesta… Bit tehnologije nije ništa tehnološko. Propast će svi pokušaji upravljanja tehnologijom pomoću tehnoloških sredstava, baš kao što matematičari ne mogu shvatiti bit matematike jednačbama, i kao što se bit povijesti ne može shvatiti putem neke povijesti povjesničara. Samo filosofskom mišljenju je … to zadatak.

Može se činiti da postoje ograničenja toj biti tehnologije. Tu je priroda koja jasno postavlja granice manipulacijama: ostajemo nemoćni pred tsunamijima i uraganima, naše infrastrukture se povremeno raspadaju u olujama. Ipak, … naš pogled na prirodu dolazi iz prirodnih znanosti koje nju shvaćaju samo kao resurs. Fizika vidi prirodu tek kao zalihu tvari i energije, svodeći sva druga njena svojstva (poput boja, mirisa ili specifične povijesti) na beznačajni ostatak. Nije slučajno da su moderna tehnologija i fizika rođene zajedno, budući da su oboje prvaci zaliha i postavljanja. Moderna tehnologija nije primjena znanosti; prije je fizika unaprijed postavljena od tehnologije. (Graham Harman)

Nasuprot gornjoj tezi da je tehnologija isključivi pokretač egzaktnih prirodnih znanosti, evo dva protuprimjera ”čistog” teorijskoga interesa, jedan moderni i jedan antički.

Iskazi koji obznanjuju ”modernu znanost” kao posljedicu … vladavine tehnologije, neobranjivi su. Promotrimo li, primjerice, jedan veliki teorem moderne matematike … svjedočit ćemo stanovitoj usredotočenosti misli, ljepoti domišljatosti, iznenađenju u poimanju, smionu rezu, riječju nekoj duhovnoj estetici koju se po želji može usporediti s najvećim pjesmam ovog stoljeća, ili s političko-vojnim smionim pothvatima nekog revolucionarnog stratega, ili s najsnažnijim osjećajima ljubavnog susreta, ali zasigurno ne s mlincem za kavu ili televizorom u boji… (Alain Badiou)

Ipak, tu se radi o matematici. Kako je s prirodnim znanostima?

Radi pobijanja ili barem ograničavanje teze da je tehnika istinski cilj te ujedno potajni motiv koji određuje egzaktnu prirodnu znanost ukazujemo na najstariju takvu znanost, naime, astronomiju, koja već samim svojim postojanjem kroz nekoliko tisućljeća opovrgava tezu o primatu tehnike… Astronomija se od početka bavila predmetima – zvijezdama – koji ne pripadaju čovjekovu neposrednom okolišu, koji dakle ne posjeduju prisan karakter zbiljnosti kakav imaju mnoge stvari s kojima se susrećemo svaki dan. Njima ne možemo baratati kao što to možemo stolom i stolcem, šeširom i kaputom, plugom i čamcem, mačem i štitom… Ukratko, predmeti koji tvore polje istraživanja astronomije, Sunce, mjesec i zvijezde, čisti su fenomeni i kao takvi su nam poznati, ali samo našim pogledima, a ne našim rukama. Suprotne su tome stvari s kojima se svakodnevno susrećemo, ono što nam jest ili pak upravo nije pri ruci, ali bi ipak moglo biti, i ono što je ”prisutno” [pred-ručno], kao spremljena zaliha ili, recimo, kao plijen koji treba uloviti. (Oskar Becker)


Literatura:

  1. Ilya Prigogine, Novi savez, Zagreb 1982., str. 31. – 33., prevela: Radmila Zdjelar, izvornik: Ilya Prigogine, Isabelle Stengers, La nouvelle alliance : metamorphose de la science (1979.)
  2. Oskar Becker, Veličina i granica matematičkog načina mišljenja, Zagreb 1998., str. 23., 26.-31., preveo: Kiril Miladinov, izvornik: Oskar Becker, Grösse und Grenze der mathematischen Denkweise (1959.)
  3. Martin Heidegger, Pojam vremena u Kraj filozofije i zadaća mišljenja, Zagreb 1996., str. 48., preveo: Josip Brkić, izvornik: Martin Heidegger, Der Begriff der Zeit, predavanje iz 1924.
  4. Graham Harman, Heidegger Explained, Chicago 2007., str. 135.-138., preveo: ja
  5. Becker, isto, str. 36.-37., 60.

Jedna misao o “je li tehnika bit današnje znanosti?

  1. “The German philosopher Martin Heidegger, for instance, offers an example of an influential thinker who misrepresented mathematics as a kind of thinking divorced from the natural world. In the essay ‘Modern Science, Metaphysics, and Mathematics’ (1962), he writes: ‘In the mathematical project develops an obligation to principles demanded by the mathematical itself.’ In Heidegger’s view, the embrace of mathematics and technology brings a kind of repetitious, routinised, alienating world in its wake. The paradox, however, is that a desire to bypass repetitious exercises is precisely one of the things that motivates mathematicians. Elementary proofs are nothing if not ways to think about something in all applicable cases so that repetitive testing on each possibility is not necessary. Nothing could be more elegant. Describing technology and mathematical modes of thought as mechanistic and alienating mistakes the result for the process.” https://aeon.co/essays/the-secret-intellectual-history-of-mathematics?fbclid=IwAR2a0HzWfV_gihqjpyO7EbnPxnaIucru255PY-jcoAbGC1gZhvDPhJt_Afg

    Sviđa mi se

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s